زیبایی های "سن پترزبورگ"

ساختمانی در باغ پترهف سن پترزبورگ

..............................

کاخ نیکولفسکی در سن پترز بورگ

..................

کاخ نیکولفسکی در سن پترز بورگ

.......................

نمایی از باغ پترهف در سن پترز بورگ

 ...............

منظره کاخ اصلی پترهف و کاسکاد بزرگ در سن پترزبورگ

....................

دریای بالتیک

...................

نمایی از باغ پترهف

.................

منظره شب رودخانه نیوا

.......................

باز شدن پل های رود نیوا در شب برای عبور کشتی ها

....................

نمایی از باغ پترهف

/ 0 نظر / 19 بازدید