لحظه ها همیشه خواستن... همیشه خـــــــَـــــــستَن...

و من از نوشتن لبریز...

و افسوس آنگاه که می آیم تا ذره ای از ذرّاتم تهی شود...

سکوت ،سکــــ ـ ـ ـ ـــــوت ، و باز هـــــــــــــــــــــــــــــم...

 

/ 1 نظر / 4 بازدید

[ماچ]