کمــــــــ‌ ـــ ــــــ ـ ـ ـک

در بـــــــــــــــ ـ‌ـ‌ـ‌  ـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـــــــــــــــه در دنبال راه حلی برای تهیه ی یک نسخه از این وبلاگ فَکَستنی ِ مـــــــــ ـ ـ ـ ـ‌ ـــــــــــادر مُُرده می گردم!

"هل مـــِن ناصر یَنصُرنـــــــــــــــــــــــــی؟؟؟؟؟؟

/ 3 نظر / 12 بازدید