رابطه ی بین جهانگردی و جرم

صنعت جهانگردی طی دهه های اخیر رشد چشمگیریداشته است که دلیل آن را می توان د رعواملی چون درآمد و وقت آزاد بیشتر مردم نسبتبه گذشته ، پائین آمدن سن بازنشستگی ، تسهیل رفت وآمد بین شهرها و کشورهای مختلف ،هم از حیث وسایل نقلیه و هم از لحاظ مقررات راجع به صدور روادید، و نظایر آنها جست. این صنعت در بسیاری از کشورها منبع درآمد اصلی برای کشور محسوب می شود.برای مثال درکشوری مثل استرالیا در سال 1997تعداد3/4 میلیون نفر از این کشور دیدن شدهاست ، که 4/8 درصد نیروی کار این کشور را تشکیل می دهند. طبق تخمینهای موجود تعدادجهانگردان بازدید کننده از استرالیا تا سال 2000 میلادی به 6/4 میلیون و تا سال 2007 به 6/7 میلیون نفر خواهد رسید.
تاثیر مثبت جهانگردی در اقتصاد بسیاری ازکشورهای دیگر،مثل انگلستان ، آمریکا، ترکیه ، مصر، تونس ، مراکش ، مالزی ، تایلند،هنگ کنگ و نظایر آنها حتی از این هم بیشتر است و به طور کلی تخمین زده می شودجهانگردی موجب ایجاد204 میلیون شغل و ده درصد تولید داخلی در سطح جهان است و اینارقام همه ساله در حال افزایش می باشد. در ایران نیز، به موجب یک پیش بینی ، درپایان برنامه سوم توسعه حدود چهارمیلیون جهانگرد وارد ایران می شوند که از اینتعداد حدود دو میلیارد دلار درآمد ملی تحصیل خواهدشد

علیرغم نکات مثبتی کهجهانگردی از لحاظ ازدیاد درآمد،ایجاد اشتغال ، شناساندن فرهنگ به بیگانگان و نظایرآنها دارد، مثل هر پدیده دیگری ، دارای مشکلاتی نیز می باشد که از جمله می توان بهتهدید شدن ارزشهای اجتماعی و خانوادگی و ازدیاد جرم در جوامع جهانگرد پذیر اشارهکرد. هدف از این مقاله ، که به بهانه حادثه اخیر گروگان گیری جهانگران واعمالمجرمانه می باشد. امید آن که این تحقیق در عمل بتواند در جهت حل معضلاتی که در اینزمینه وجود دارد راهگشا بوده و کاهی در راستای رفع موانع جهت پذیرش جهانگردان بیشتردر ایران بدون تحمل آثار زیانبار آن باشد. جهت تسهیل مطالعه ، این مقاله به پنج بخشتقسیم شده است که در آنها، به ترتیب ، به موضوعات جهانگردان به عنوان قربانیان جرم، جهانگردان و تهدید ارزشهای اجتماعی ، جهانگردان بعنوان مجرم ، توریسم وتروریسم ونتیجه گیری پرداخت شده است
.

1-
جهانگردان به عنون قربانیان جرم

تردیدیوجود ندارد که در مناطق دارای جهانگردان زیاداشخاصی نیز حضور پیدا می کنند که ازاین موقعیت سوءاستفاده کرده و جرایمی را علیه جهانگردان مرتکب شوند. دلایل واضحیبرای اینکه جهانگردان ، بیش از اشخاص محلی ، قربانی جرم واقع شوند وجوددارد. آنانمعمولا" مقدارزیادی پول نقد، جواهرات و وسایلی چون دوربین به همراه دارند که سارقین، پس از از سرقت آنها، به سهولت بیشتری قادر به فروختنشان می باشند. جهانگردان ،برای حداکثر استفاده از وقت و امکانات ، معمولا" تا دیروقت مشغول گشت وگذار بوده وچه بسا محلها و امکنه ای بروند که حتی برای اشخاص محلی ناامن محسوب می شوند. آنانمعمولا" فرصت و حوصله لازم را برای تعقیب جرایم و مجرمین و حتی اقامه دعوی ندارند
.
زمینه دیگری که ارتکاب جرم علیه جهانگردان را تقویت می کند، برخوردهای بین آنانبا اشخاص محلی است ، که در ایران نیزنمونه هائی از آن مشاهده شده است. این برخوردمی تواند ناشی ازعواملی چون عدم رعایت معیارهای مورد قبول افراد محلی از لحاظطرزلباس پوشیدن ، سخن گفتن یا رفتارکردن باشد، که گاهی باعث مخالفت شدید اشخاص محلیبا پدیده جهانگردی و جهانگردان می شود
.

مطابق تحقیقی که در برخی از مناطقآمریکا انجام شده است ، اشخاص محلی با جهانگردان داخلی ، به عنوان هموطنان که ازخانه خود دور هستند، برخوردی ملاطفت آمیز دارند، لیکن جهانگردان خارجی را به سهولتنمی پذیرند. همین طور برخی از اشخاص مسن تر استرالیائی ، که تعدی ژاپن را دایر براشغال استرالیا در جریان جنگ جهانی دوم به خاطر می آورند، سیل گسترده جهانگردانژاپنی رابه استرالیا قابل تحمل نمی دانند
.
جهانگردان می توانند قربانی جرایممتعددی مثل سرقت ، قتل ، تجاوز حنسی ، گروگان گیری و نظایر آنها قرارگیرند. تحقیقیکه در استرالیا انجام شده شده است نشان می دهد که نرخ متوسط جرم در دو محل توریستیایالت کوئینزلند( یعنی گولدکوست وکیونز) از سایر محلها بیشتر است. در امریکاتحقیقیکه در سال 1974 انجام شد، نشان می دهد که برخی از اعمال مجرمانه در میامی با عواملفصلی مثل سرازیرشدن جهانگردان به این ناحیه ارتباط دارد. درسال بعد از آ; تحقیقمشابهی در32 ایالت مکزیک انجام شد و نشان داد که جرایمی مثل کلاهبرداری و سرقترابطه نزدیکی با پدیده جهانگردی دارند. تحقیقات مشابه رابطه بین رشد جهانگردی وبالارفتن میزان جرایم را نشان داده است. علاوه بر جرایم ذکر شده در بالا، ارتباطبین جرایمی مثل فحشاء، مستی وتکدی نیز با پدیده جهانگردی در تحقیقات مختلف نشانداده شده است. تحقیقی که برای یک دوره هفده ساله (1978-1961) انجام شده جهانگردی رابزرگترین عامل در رشد جرم در هونولولو دانست
.
در هرحال ، علیرغم آمار فوق میتوان گفت که با توجه به آمار متضادی که گاهی ارائه می شود، تمامی مناطق جهانگردپذیرا می شود در این زمینه نقش موثر و مهمی را ایفا می کند، ولی در هر حال تردیدوجود ندارد که ارتکاب جرم علیه جهانگردان ، با توجه به اینکه معمولا" بازتاب تبلیغیوسیعی پیدا می کند، باعث کاهش شدید تعداد جهانگردان می گردد. برای مثال تبلیغاتانجام شده در پی حمله به جهانگردان انگلیسی و آملانی در اوایل دهه نود میلادی درفلوریدا باعث کاهش یازده درصدی در تعداد بازدیدکنندگان خارجی و کاهش بیست ودودرصدیدر تعداد بازدید کنندگان آلمانی وانگلیسی از فلوریدا(که سالانه حدود چهل میلیونجهانگرد را پذیرامی شود) گشت ، علیرغم اینکه در این ایالات تعداد جرایم ارتکابیعلیه جهانگردان بسیار پائین است ، برای مثال در سال 1992 تنها2/3 درصد از جرایمعلیه اشخاص غیر مقیم ارتکاب یافته اند. همین طور پس از کشته شدن سه جهانگرد خارجی ومجروح شدن تعدادی دیگر وتبلیغات پیرو این حادثه ، مصر در عرض یک سال قریب یکمیلیارد دلار درآمد حاصل از جهانگردی را از دست داد. گروگان گیری اخیر جهانگرداناروپائی در ایران نیز قطعا" چنین تاثیر سوئی بر تعداد جهان گردان خارجی که مایل بهبازدید از ایران هستند خواهد گشت ، چرا که طبق تحقیقات و پرسشهای به عمل آمده یکیاز مهمترین عوامل در انتخاب محل برای گردش و مسافرت از سوی جهانگردان ایمن بودن آناست. این افراد طبیعتا" مایل نیستند که در حین سفر مدام نگران ایمنی وسلامتی خودباشند. نه تنها ارتکاب جرم ، بلکه وقایع طبیعی نیز می تواند باعث کم شدن شدید تعدادجهانگردان خارجی ، به ویژه در کوتاه مدت ، گردد، چنان که زلزه اخیر ترکیه چنینتایری را بر جای گذاشت
.

2-
جهانگردان وتهدید ارزشهای اجتماعی

یکی ازمهمترین آثار جهانگردی بر کشورها و مناطق جهانگرد پذیر تاثیر منفی است که جهانگردانبر اخلاق وارزشهای اجتماعی در کشورهای مذکور می گذارند. به قول هریسون قماربازی وفحشا اساس صنعت توریسم شده است. در مورداین دومی ، یعنی فحشا، مناطق توریستی میتواند امکان ارتکاب فحشا را بدون خطر شناخته شدن هم برای زنی که به این کار دست میزند و هم برای جهانگردی که بی میل نیست که دور از خانه وکاشانه دست به ارتکاباعمالی زندکه ارتکاب آنها را در شهر محل اقامتش غیر قابل تصور می داند فراهم آورد. بدین ترتیب پس از آمستردام ، که روزگاری یایتخت سکس اروپا لقب گرفته بود، اینکشهرهائی مثل بانکوک ، پایتخت تایلند و مانیل ، پایتخت فیلیپین ، چنین لقبی را بهخود اختصاص داده اند
.
در این شهرها فحشا منبع درآمد سرشاری برای دولت ،هتلداران ، برگزارکنندگان تورهای مسافرتی و نظایر آن شده است و به همین دلیل به طورضمنی مورد تشویق دولت نیز قرار می گیرد. طبق آمار پلیس تایلند، حدودهشتصد هزا رنفردر این کشور به فحشا اشتغال دارند، که ده درصد آنها مرد هستند
.
قمار نیز مثلفحشا، از جمله مونت کارلو ولاس وگاس به دلیل کازینوهایئی ک دارند به عنوا مناطقتوریستی شناخته شده اند. در آنتلانتیک سیتی ، برای جلوگیری از کاشه تعداد جهانگرداناز کاهش تعداد جهانگردان ، راه اندازی کازینو قانونی شد. این امر مسلما" آثارناروائی برا یمنطقه جهانگردپذیر دارد، که از جمله آنها می توان از افزایش خشونت ،جرایم سازمان یافته ، فحشا و نظایرآنها نام برد که مستقیما" باراه اندازیکازینوهامرتبط دانسته شده اند
.

3-
جهانگردان به عنوان مجرم

گاهیجهانگردان خود دست به ارتکاب جرایم مختلفی می زنند،که از جمله مصادیق بارز این امرآن چیزی است که در سالهای اخیر تحت عنوان (اوباشگری در فوتبال ) شناخته شده است. این افراد با ایجاد درگیری ، تخریب و غارت ، امنیت کشورهای پذیرنده را با خطر مواجهمی سازند. بدمستی های شبانه در برخی از مناطق جهانگردپذیر نیز موجب سلب آسایش مردممی شود. همین طور، جهانگردان ممکن است با آزردن اشیاء ممنوعه به داخل کشورهای خودبه خیل مجرمین بپیوندند.ب رای مثال یک جهانگرد انگلیسی پس از مراجعت ازاسپانیاچمدانی حاوی پانصد عدد از نوعی سوسمار کوچک خطرناک رابه انگلستان آورد
.
هر چند که شاید این را نتوان با موضوع جرم و جهانگردی به طور مستقیم مرتبطدانست ، چرا که شاید از همان آغاز هدف فردگردش و جهانگردی نبوده است ، لیکن در عینحال نشانگر امکاناتی است که سفرهای مرتبط با جهانگردی می تواند در جهت ارتکاب جرمدر اختیار افراد قر ردهد
.

4-
توریسم وتروریسم

با توجه به اینکه حملاتیکه علیه جهانگردان انجام می شود بیشترین تبلیغات رسانه ای را به خود اختصاص می دهدو یکی از اهداف تروریستها نیز دستیابی به تبلیغات رسانه ای است ، و نیز با توجه بهاینکه جهانگردی از زمره درآمدهای اصلی برخی از دولتها است ، در سالهای اخیر حملاتگروههای تروریستی علیه جهانگردان افزایش یافته است تا هم بدین طریق به تبلیغات مطلبخوددسترسی پیدا کنند و هم با محروم کردون دولت از یکی از منابع درآمدی خود ضربه ایکاری به آن وارد نماید، یعنی این که افراد از ترس حملات تروریستی جرات سفر به کشورمورد نظر را پیدا نکنند. مثالهای زیادی را می توان از تاثیر سوء حملات تروریستی برتعداد جهانگردان ارائه کرد که یکی از نمونه های بارزی آن تغییربرنامه سفر حدود دومیلیون آمریکائی در سال 1986 پس ازعملیات تروریستی سال قبل از آن و مواجهه نظامیآمریکا و لیبی است. مثالهای دیگر عملیات گروهائی چون جدائی طلبان باسک در اسپانیا،بریگاد سرخ در ایتالیا نئونازیه در آلمان است که با حمله به جهانگردان خارجی سعی دررسیدن به اهداف تبلیغاتی خود دارند. گاهی نیز گروههای تبهکار با آگاهی از حساسیتدولت نسبت به گروههای جهانگردی و در راستای رسیدن به خواسته های خود به گروگان گیریاز جهانگردان خارجی اقدام می کنند، که از جمله در مورد اخیرگروگان گیری اتباع خارجیدر ایران هدف قاچاقچیان گروگان گیر، آزادشدن همدستانشان از زندان بود. به دلیل شدتیافتن این گونه اعمال اکثر شرکتهای بیمه خسارات و جراحات ناشی از عملیات ترویستی رامشمول بیمه قرار نمی دهند و پرداخت خسارت به مسافرینی که را که بر اثر شرایط سیاسیمجبور به لغو سفر خود می شوند نمی پذیرند، چرا که در صورت پوشش دادن به چنین خطارتیشاید یک حادثه باعث ورشکسته شدن آنها شود
.

5-
نتیجه گیری

آنچه که اینتحقیق مختصر نشان می دهد از یک سو تاثیر بسیار مثبت جهانگردی ، از لحاظ ایجاد درآمو اشتغال و شناساندن فرهنگ خودی به بیگانگان ، و از سوی دیگر تاثیر منفی آن درازدیادجرم و به خطر انداختن ارشها و فرهنگ ملی است. بنابراین ، از یک سو، نباید بانگاهی خوش بینانه ، و بدون توجه به عواقب سوء، دروازه های کشور را بر روی جهانگردانخارجی گشود و بدین ترتیب امکان لازم را برای به وجود آمدن آثار سوءاین پدیده ها، کهمورد اشاره قرار گرفت ، فراهم آورد. از سوی دیگر نباید، با تنگ نظری ، کشور و مردمرا از این منبع عظین بالقوه محروم ساخت و با برخوردهای نسنجیده باعث خودداری اتباعسایر کشورهای از سفر به ایران شد، که لاجرم تاییدی بر تبلیغات بیگانگان در موردفقدان امنیت در ایران و تروریست بودن ایرانیان خواهد بود. نباید تصور کرد که همهجهانگردان مثل اوباشان طرفدار فوتبال هستند یا به دنبال جاذبه های آنچنانی موجود درخیابانهای آمستردام ، مانیل یا فلیپین ، یا کازینوها و قمارخانه های لاوگاس و مونتکارلو یا سواحل آفتابی اسپانیا و تونس ومراکش می باشند. امروزه تعداد زیادی از مردمدنیا به دنبال دیدن آثار بکر تاریخی ، و مذهبی ، مناظر طبیعی و فرهنگ غنی کشورهاهستند که خوشبختانه جلوه های زیبائی از همه اینها در کشور ما که دارای آداب و رسوم،فرهنگها و آب وهوای متنوعی می باشد، یافت می شود باید با اندیشدن تمهیدات لازمنسبت به جذب این دسته از جهانگردان به کشوراقدام کرد. در این زمینه می توان ازتجربه کشوراسترالیا استفاده کرد که بادادن پرسشنامه هائی به جهانگردان از آنان درموارد مختلف ، از جمله مشکلاتی که در زمینه اعمال مجرمانه در این کشور با آنهابرخورد کرده اند، نظرخواهی کرده و از حاصل این نظرات در جهت رفع موانع موجود در راه جهانگردی استفاده کرده است.

منبع: http://www.hoghooghdanan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=

/ 1 نظر / 5 بازدید
ن . د . کیمیا

سلام ... حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک می گم [گل] ... براتون آرزوی توفیق دارم ... التماس دعا یاعلی