جمله های قشنگ

*در زمین عشقی نیست که بر زمینت نزند!

آسمان را دریاب...

*عشق فراموش کردن نیست،بخشیدن است

گوش کردن نیست، درک کردن است

دیدن نیست، احساس کردن است

جا زدن و کنار کشیدن نیست،صبر کردن و ادامه دادن است،

حتی تنها...

/ 0 نظر / 10 بازدید